Overzicht

In deze rubriek krijgt u een globaal overzicht van de verschillende stappen die we samen doorlopen, vanaf de aanmelding tot de afronding. We bekijken bij iedere begeleiding of het zinvol is af te wijken van deze stappen. We bespreken dit steeds met alle betrokkenen.

Aanmelding

Een kind, jongere of een ouder kan worden aangemeld via e-mail, of via de telefoon.
De contactpagina bevat de nodige informatie.
Bij de aanmelding van kinderen is het essentieel dat beide ouders op de hoogte zijn én ook akkoord gaan met de opstart van een begeleiding. Is dit niet zo, dan kan ik het kind niet begeleiden in de praktijk. We begrijpen dat dit in sommige situaties moeilijk ligt en soms niet haalbaar lijkt. In die gevallen raden we aan dat u individueel als ouder op gesprek komt, waar we samen kunnen bekijken wat de zorgen en mogelijkheden zijn. 

Intake gesprek

Het eerste gesprek maken we voor het eerst kennis met elkaar. Bij voorkeur nodig ik hiervoor beide ouders samen met het kind of de jongere uit. Wanneer iemand inschat dat het niet wenselijk is dat beide ouders tegelijkertijd aanwezig zijn, dan kunnen we ook twee afzonderlijke intakes plannen (waarop de ouders afwisselend met het kind of de jongere aansluiten).
Tijdens dit eerste gesprek staan we stil bij de reden van aanmelding. Soms gaan we hierbij in het gesprek breder dan de problemen op zich, en verkennen we ook andere levensdomeinen. Zo kan ik jullie leren kennen.
Tenslotte spreken we ook praktische af. (bv. rond tarieven, (terug)betalingen, werkafspraken, maken van volgende afspraken, ...).

Verkennende fase

Wordt de keuze gemaakt samen van start te gaan, dan gebruiken we de eerste fase als verkennende fase. Het doel van deze fase is te kijken waar de zorgen en de moeilijkheden liggen in de ontwikkeling van het kind/ de jongere. We proberen zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind of de jongere . We zoeken ook wat er goed loopt en welke sterktes , vaardigheden en veerkracht hij/zij beschikbaar heeft. We zoeken uit over welke krachten en kwetsbaarheden het gezin en de context beschikken met als doel samen in te schatten en te begrijpen wat er precies moeilijk loopt in de ontwikkeling van het kind.
We denken vervolgens samen na over hoe een mogelijk hulpaanbod eruit kan zien. Op die manier ontwikkelen we een gedeelde kijk op het verdere hulpverleningstraject. De manier waarop dit gebeurt is wisselend: Dit kunnen individuele sessies zijn met het kind of de jongere waar er via spel, gesprek of korte opdrachtjes gewerkt wordt. Er zijn gesprekken met de ouders of er zijn gezamenlijke gesprekken met kind en ouders. In deze fase kunnen we ook, mocht dit een meerwaarde hebben, contact opnemen met externen (bv. school, andere hulpverlening, andere belangrijke personen, ...). Dit gebeurt steeds met toestemming van de ouders. Tenslotte kunnen we ook, wanneer dit zinvol geacht wordt, gebruik maken van psychodiagnostiek om een volledig beeld te krijgen van één of meerdere personen uit het gezin. 

Verdere hulpverlening

Na deze verkennende fase bekijken we samen of en welke hulpverlening verder wenselijk is Opties daarbij zijn ouderbegeleiding, psychotherapie voor kinderen/jongeren (via gesprekken, lichaamswerk, speltherapie, ...) , gezinsbegeleiding, een combinatie hiervan, externe hulpverlening, ... .
Hoe vaak we samen komen en hoe lang deze hulpverlening zal duren valt vooraf niet te voorspellen: we engageren ons om samen met jullie geregeld te evalueren en we trachten de begeleiding af te stemmen op de noden en mogelijkheden die er zijn binnen het gezin. Dit betekent dat een begeleiding kan afgerond zijn na enkele sessies, maar ook veel langer kan duren. 

Laatste fase 

Wanneer we inschatten dat iedereen zelf terug verder kan komen we in de laatste fase. We staan samen stil bij wat tijdens het voorgaande traject opgebouwd is, en wat er eventueel nog nodig is om als gezin weer verder te kunnen. We zullen de hulpverlening in samenspraak geleidelijk aan afronden. Meestal verminderen we eerst wat de frequentie, om uiteindelijk via één of meerdere afrondingssessies de samenwerking te beëindigen.